Referat Årsmøtet

Årsmøteprotokoll

Dato Tidspunkt Sted
14.02.2019 19.00 Klubbhuset HSF
Referent
Finn Sæther
Deltakere
29 stemmeberettige ihht telleliste

 

Sak Sak
1 Godkjenne de stemmeberettigede.

29 stemmeberettige ihht liste

2 Godkjenne innkallingen og saklisten.

Godkjennes

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Dirigent; Edvard Ringen

Medlemmer til å underskrive protokollen; Eirik Østbø og Irene Børgesen

4 Årsberetning

Godkjennes

5 Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

1)    Jollegruppen presenteres av Karl Gerhard ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

2)    Kjølbåtgruppen presenteres av Tore ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

3)    Anleggsgruppen presenteres av Frode ihht saksliste og presentasjon på nettet

Applauderes.

4)    Markedsgruppen presentertes ikke

Årsberetningene godkjennes

6 Behandle forslag og saker

a)  Oppsigelse av seilmagasinet

Det stemmes over oppsigelse av kollektivt abonnement. Alle for, ingen i mot.

b)  Oppgradering flytebrygge, presentasjon på nettet

–       Spørsmål om plassering av søyler. Søylene plasseres litt inn fra kanten slik at utriggerne lett kan justeres. Søylene plasseres lengst nord på brygga for å gi best adkomst ned leideren. 220V-kabelen monteres langs kanten på piren.

–       Spørsmål om anleggstid. Bryggene planlegges byttet andre og tredje uke etter påske. Båtene må fjernes første uke etter påske.

–       Det stemmes over hvorvidt vi skal bytte flytebryggen. Alle stemmer for, ingen i mot.

–       Det stemmes over bredden på brygga. Alle stemmer for 3m bredde, ingen stemmer i mot.

–       Det stemmes over finansieringen. Leien økes med kr 1000,- innskuddet økes med kr 3000,- (ikke for de som fikk båtplass i 2018). Alle stemmer for, ingen stemmer imot.

7 Fastsette medlemskontingent.

Ingen endringer vedtas

8 Vedta foreningens budsjett. Budsjettet godkjennes
9 Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplaner

Handlingsplanene godkjennes.

 

10 Foreta følgende valg:

a)    Styreleder stiller til gjenvalg. Velges.

b)    Leder jollegruppe. Odd-Steffen Garvik stiller til valg. Velges.

c)    Leder markedsføring stiller til gjenvalg. Velges

 

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d)    2 revisorer. Rune Lande og Runar Skarstein

e)    Valgkomite. Styret innstiller
Leder Erik Østbø Medlem Odd Wichmann Medlem Erling Iveland

Vara Irene Børgesen

Årsmøtet avsluttes.

 

Irene Børgesen                                                          Eirik Østbø

Dato/sign                                                                   Dato/sign

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *