Reglement

Fastsatt på årsmøte i Haugesund Seilforening 24.02.2022.

§1

Bare medlemmer av Haugesund Seilforening (HS) med avtale om båtplass kan fritt anløpe og benytte kai og tildelt plass i havnen. HS har rett til å disponere over båtplasser når disse ikke benyttes av leier.

Båteier har ikke rett til å fremleie, låne bort eller på annen måte benytte båtplassen til annet enn bruk til egen båtplass, uten samtykke fra HS ved havnesjefen.

Medlemmer uten fast båtplass har rett til å anløpe og benytte angitte serviceplasser, dog ikke for lengre tidsrom enn nødvendig av praktiske grunner.

Anløp av ikke-medlemmer er å betrakte som gjesteanløp, hvilket innebærer plikt til å betale den til enhver til gjeldende døgnavgift. Døgnavgiften tilfaller HS drift/anlegg.

§2

Det skal benyttes rykkdemper på fast fortøyninger som er under 3 meter. Det skal brukes tilstrekkelig mange og store fendere slik at båten ikke kan berøre utriggere i hardt vær.

Tauverk skal være dimensjonert i forhold til båtens størrelse. Bruk av sjakler og kauser i brygge fortøyning er ikke tillatt.

Skjøteledninger skal ikke overstige 25 meter. Kabeltverrsnitt på skjøteledning skal være minimum 2,5 kvadrat millimeter. For leietakere med fast båtplass er det ikke tillatt å bruke overgangskontakter. Båtens elektriske anlegg skal være i orden og forskriftsmessig stand ved tilkobling til bryggens strøm anlegg.

Konstruksjonsmessige endringer på uterigger er ikke tillatt (bore hull, modifikasjoner etc..). Kun leier med avtale om båtplass har rett til å forandre på de faste fortøyningstamper på egn båtplass. Justering av bredder på utriggere skal utføres av HS ved Havnesjefen.

Fall og skjøter skal festes slik at de ikke lager unødig støy. Baugspyd, anker, pulpit, jolledavitter skal ikke ha overheng på brygge som er til fare eller hinder for ferdsel på brygge.

Båtene skal fortøyes så nær brygge som praktisk mulig for å få minst mulig belastning på utrigger. Båter som ligger i bøyehavn skal fortøyes på anvist bøye, fortøyning skal festes på tau i spleiset øye under bøyen.

§3

Joller som ligger på sjøen skal belegges slik at de ikke sjenerer eller opptar andres plasser, eller er til hinder for manøvrering fra eller til kai/bås. Joller som lagres på land skal plasseres etter anvisning på lagringsplassen for joller. Jollen skal merkes med båtplassnummer.

§4

Parkering skal kun skje på HS parkeringsplasser. Det er ikke tillatt å parkere biler eller andre kjøretøyer foran og ved kai, bortsett fra ved av- eller pålessing.

§5

Restavfall kan kun kastes i de oppsatte søppelkonteinere eller bringes bort fra anlegget.  Spesialavfall eks., batterier, elektroavfall, olje og oljefilter, glass og metall må bringes bort av den enkelte til godkjent avfall stasjon.

Leier av båtplasser har plikt til å holde sin del av kai og brygge ryddig og rent. Det er ikke tillatt å tømme septiktank i havnen. For båter uten septiktank må toalettet på klubbhus benyttes. Medlemmer i HS får kode til toalett ved henvendelse Havnesjefen.

§6

Båteier, leier av båt eller annen som fører båt eller på annen måte er ansvarlig for båt, plikter å erstatte skade voldt selv eller av båt, dens fortøyning, mannskap eller gjester. Erstatningsplikten omfatter, men er ikke begrenset til, enhver skade på andre båter, utstyr, kai eller annet i havnen.

§7

Grilling på HS sitt område skal kun anvist grillsted. Engangsgriller på HS sitt område er ikke tillatt.

§8

Fiske fra brygge med stang og teiner fra HS sitt bryggeanlegg er ikke tillatt.

§9

Lagring av private båter, tilhengere og andre private eiendeler etc. på HS sitt område, herunder også på parkeringsplass, naust, klubbhus og bryggeanlegg ikke tillatt uten avtale med Havnesjef.

§10

Utleie av klubbhus for private arrangement er kun for hovedmedlemmer i HS. Hoved medlemmet må være til stede under hele arrangement og det skal være ro i uteområde etter kl.23.00. Havnesjef administrer utleie etter gjeldene regler fastsatt av styret i HS.

§11

Dette reglement kan endres med alminnelig flertall av årsmøtet i HS.