Reglement

Fastsatt på årsmøte i Haugesund Seilforening 28.11.1996.

§1

Bare medlemmer av Haugesund Seilforening (HS) med avtale om båtplass kan fritt anløpe og benytte kai og tildelt plass i havnen. HS har rett til å disponere over båtplasser når disse ikke benyttes av leier.

Båteier har ikke rett til å fremleie, låne bort eller på annen måte benytte båtplassen til annet enn bruk til egen båtplass, uten samtykke fra HS ved havnesjefen.

Medlemmer uten fast båtplass har rett til å anløpe og benytte angitte serviceplasser, dog ikke for lengre tidsrom enn nødvendig av praktiske grunner.

Anløp av ikke-medlemmer er å betrakte som gjesteanløp, hvilket innebærer plikt til betale den til enhver til gjeldende døgnavgift. Døgnavgiften tilfaller havnekassen.

§2

Den som benytter båtplass uten utliggere har plikt til å besørge at det benyttes fender på båtens vestside. Det skal benyttes fjærende fortøyninger til kai og brygge. Bøyeliner skal ikke benyttes som fortøyninger. Kun leier med avtale om båtplass har rett til å forandre på de faste fortøyningstamper. Fall og skjøter skal festes slik at de ikke lager unødig støy.

§3

Joller skal belegges slik at de ikke sjenerer eller opptar andres plasser, eller er til hinder for manøvrering fra eller til kai. Joller kan legges på land etter nærmere anvisning av havnesjefen.

§4

Parkering skal kun skje på HS parkeringsplasser. Det er ikke tillatt å parkere biler eller andre kjøretøyer foran og ved kai, bortsett fra ved av- eller pålessing.

§5

Søppel og avfall kan kun kastes i de oppsatte sekkestativer eller bringes bort fra anlegget. Leier av båtplasser har plikt til å holde sin del av kai og brygge ryddig og rent. Det er ikke tillatt å tømme septiktank i havnen, eller, for båten uten septiktank, å benytte toaletter i havnen. Det er toaletter i klubbhuset.

§6

Båteier, leier av båt eller annen som fører båt eller på annen måte er ansvarlig for båt, plikter å erstatte skade voldt selv eller av båt, dens fortøyning, mannskap eller gjester. Erstatningsplikten omfatter, men er ikke begrenset til, enhver skade på andre båter, utstyr, kai eller annet i havnen.

§7

Dette reglement kan endres med alminnelig flertall av årsmøtet i HS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *